Tarifes i Reglament de servei

On es poden consultar les tarifes aplicades a la factura?

A l’apartat Tarifes.

Què és el reglament de servei ?

El Reglament del Servei té l’objectiu de regular les relacions entre l’entitat subministradora que presti el servei de subministrament domiciliari d’aigua potable i clavegueram i els seus abonats, i assenyala els drets i les obligacions bàsics per a cada una de les parts.

Per a informació més detallada d’una població en concret, s’ha de consulta el reglament que aplica a cada municipi.

Titularitat del subministrament

És obligatori canviar la titularitat del subministrament, quan hi ha un canvi d’usuari del mateix?

Per al subministrament d’aigua, els contractes són personals i intransferibles, per la qual cosa és necessari que els contractes estiguin a nom dels usuaris del servei.

A més, només el titular del contracte (o persona amb autorització signada) pot realitzar gestions, realitzar reclamacions, sol·licitar certificats, canviar la direcció d’enviament de correspondència, etc.

Factures i pagaments

Quin és el mínim trimestral que es paga per un subministrament d'aigua d'un local/habitatge?

Per part d’Aigües de Manresa, el concepte mínim com a consum d’aigua, no existeix, però si que hi ha una despesa fixa (quota de servei i conservació del comptador), ala que posteriorment s’aplica el percentatge de clavegueram aprovat pel municipi. Pel que fa al cànon de l’aigua, corresponent a la Generalitat de Catalunya, es factura un mínim de 6m3 cada mes. 

Al total s’hi afegeix el corresponent impost de l’IVA.

Com es pot pagar la factura d'aigua?

El pagament de les factures es realitza:

1. Mitjançant domiciliació bancària.

2. A les entitats bancàries concertades i especificades en la mateixa factura. Es pot efectuar el pagament de les que incloguin codi de barres, tant en caixers automàtics, com telemàticament (APP mòbil o a la web d’aquestes entitats).

3. A través de l’ Oficina Virtual d’Aigües de Manresa, es pot realitzar el pagament online mitjançant targeta.

En aquest enllaç trobareu més informació sobre com realitzar el pagament

Com es pot domiciliar el rebut, en un compte bancari, o canviar aquest compte?

Des de l’aplicació de la normativa SEPA aquest tràmit només es pot fer presencial a les nostres oficines, ja que es necessita la signatura i DNI del titular.

Quins avantatges s'obtenen en domiciliar el pagament de les factures?

· Comoditat al no haver de desplaçar-se ni esperar torn.

· Seguretat al no haver de manejar diners en efectiu.

· GRATUÏT. Els cobraments de rebuts a través del compte bancari no comporten cap recàrrec.

Cada quant es rep la factura de l'aigua?

La factura de l’aigua s’emet cada tres mesos.

Pel que fa als abonats plomistes i les boques d’incendi de Manresa, s’emeten semestralment.

 

Es pot retardar el pagament de la factura de l'aigua?

De les factures que s’emeten periòdicament no se’n pot retardar la data límit de pagament.

Un cop ha passat la data límit del pagament de la factura, s’inicien els corresponents expedients de tancament.

Si l’abonat es troba en dificultats per efectuar el pagament cal passar per les nostres oficines per tal de trobar possibles solucions.

Com es pot fer per no rebre la factura en paper?

A la nostra pàgina web, a la secció Oficina Virtual, pot realitzar aquest tràmit. També es pot realitzar per correu electrònic a info@aiguesmanresa.cat, pel telèfon d’Atenció a l’Abonat 938 725 522 o a les nostres oficines.

Comptadors i aforaments. Lectures

Què és el comptador?

És un aparell mecànic de mesura que comptabilitza la despesa d’aigua realitzat.

Quina diferència hi ha entre el subministrament d’aigua per comptador i per aforament?

La principal diferència radica en què mitjançant el comptador, els usuaris/es poden gaudir de l’aigua en el moment que la necessitin, paguen només l’aigua que utilitzen i obtenen l’aigua a una pressió constant.

Per contra, amb l’aforament els usuaris/es reben un volum determinat d’aigua al dia, mitjançant un cabal continu de valor constant; per tant és necessari emmagatzemar l’aigua que es rep i no es consumeix instantàniament, en un dipòsit situat a la part superior de l’habitatge. Amb aquest sistema es produeixen embussos, el cost del m³ és més elevat, hi manca pressió, i es desaprofita aigua, malbaratant aquest recurs escàs.

Per què se substitueixen els comptadors al final de la seva vida útil?

El comptador és un aparell mecànic de mesura amb una vida útil limitada. Un cop sobrepassada, disminueix la seva precisió i augmenta el risc de subcomptatge o de sobrecomptatge, així com de bloqueig i obstruccions, la qual cosa provoca la disminució de la pressió efectiva del servei al domicili.

Mentre el sobrecomptatge perjudica l’abonat en tant que es produeix una lectura superior als metres cúbics realment consumits, el subcomptatge va en perjudici del servei, no sols per quant dona a lloc a un consum incontrolat d’un bé escàs com és l’aigua, sinó que a més a més provoca un desequilibri econòmic en el servei que, si escau, haurà de ser assumit per tots els abonats, sent el més just i equitatiu que cada abonat pagui conforme al consum efectivament realitzat.

De qui és propietat el comptador?

Els comptadors són propietat dels abonats, com a norma general, amb alguna excepció com per exemple els comptadors d’obres que són de lloguer amb propietat de la companyia.

Aigües de Manresa cobra una conservació de comptadors, que inclou el seu manteniment i substitució en cas d’avaria. Aquesta conservació no inclou els danys causats per manipulació fraudulenta.

Tampoc s’inclou la substitució d’un comptador mal dimensionat, quan el consum real que es produeixi sigui superior al contractat inicialment.

Com es sol·licita la verificació oficial del comptador?

L’abonat/da té dret a sol·licitar dels Serveis Territorials d’Indústria de la Generalitat de Catalunya o a altre organisme competent de l’Administració, la verificació dels aparells de mesura instal·lats.

Un cop l’administració competent comunica a la companyia aquesta verificació, es procedirà a la substitució del comptador, transportant el comptador al laboratori per a la verificació oficial.

En el cas que la verificació resulti favorable als interessos de l’abonat, Aigües de Manresa. s’atendrà al dictamen elaborat, abonant les factures errònies i tornant a facturar els consums que siguin correctes.

Les lectures dels comptadors, són reals o estimades, i com es facilita la lectura d'un comptador que no s’ha pogut llegir?

Efectuem lectures reals dels comptadors, i per tant, sistemàticament i massivament no s’adjudiquen lectures estimades.

En cas de no poder llegir el comptador, es deixa una targeta d’autolectura amb franqueig pagat, perquè ens comuniquin la lectura mitjançant correu ordinari, que també pot efectuar-se telefònicament, a les nostres oficines, per correu electrònic o a través de l’oficina virtual.

Si finalment, i a l’hora de facturar, ens ha estat impossible obtenir la lectura, es considera com a absent, de manera que al proper trimestre s’acumularà el consum real i es calcularà automàticament i de manera proporcional al temps llegit.

Independentment del format del comptador, per a prendre’n la lectura, únicament es consideren els dígits en color negre (m³).

Qualitat de l’aigua. Duresa de l’aigua

Quina és la qualitat de l'aigua i quina duresa té?

L’aigua que subministrem és potable. De fet ara, i segons la normativa vigent, es defineix com a apta per al consum humà, i compleix el Reial Decret 140/2003 i el Pla de Vigilància de la Generalitat de Catalunya. Les analítiques s’informen al SINAC perquè la població i sanitat en puguin estar assabentats. 

La legislació demana la realització de diferents tipus d’analítiques sobre l’aigua de consum, amb unes freqüències preestablertes. A part d’aquestes, Aigües Manresa n’afegeix d’altres, intesificant l’anàlisi dels paràmetres associats a demostrar la bona desinfecció de l’aigua, dels paràmetres associats a subproductes obtinguts en la desinfecció de l’aigua (per exemple trihalometans) i, d’aquells paràmetres que poden ser significatius (per les concentracions a les quals es troben) A la vegada també s’analitzen les aigües prepotables que es capten (ja siguin d’aigua superficial o subterrània). 

Tota l’àrea mediterrània és una àrea amb presència de calcàries que acaben generant aigua qualificada de dura. 

Què és la duresa de l’aigua?

La duresa de l’aigua és deguda a la composició mineral de la mateixa, és a dir, a les sals naturals que conté: cations i anions com el calci, el magnesi, el sodi i els clorurs.

La duresa és un component natural de l’aigua que evita la corrosió de les canonades actuant tanmateix de protector de les mateixes. Per a la seva eliminació existeixen diferents sistemes, sent un d’ells la utilització d’unes resines d’intercanvi iònic que eliminen els cations de calci i de magnesi, i que anomenem descalcificadors.

Quan a més del calci i del magnesi, es desitja eliminar el sodi i els clorurs, s’utilitza la tècnica de l’osmosi.

Els clorurs i el sodi són els components de la sal comú, que utilitzem a diari per donar gust als nostres àpats.

La duresa es mesura en mg/l de CaCO3 (mil•ligrams per litre de carbonat càlcic). També es pot expressar en mmols/l de CaCO3 (mil•limols per litre de carbonat càlcic), en graus francesos (ºF, TH), en graus alemanys (ºDH, dGH) i en graus anglesos (ºe). Consulteu aquí la mitjana de la duresa de l’aigua dels diferents municipis gestionats.

Es pot beure l’aigua de l’aixeta? Quines garanties sanitàries ofereix l’aigua de l’aixeta?

Sens dubte. L’aigua de l’aixeta és apta per al consum humà, és a dir, és aigua que poden ingerir les persones sense risc per a la salut. L’aigua de l’aixeta és la més controlada del món, es realitzen anàlisis les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Ofereix totes les garanties sanitàries per a ser consumida:

· La garantia del tractament a l’Estació de Tractament de l’Aigua Potable, on s’aconsegueix la desinfecció de l’aigua de consum.

· La garantia d’un control en continu de l’estat de l’aigua als dipòsits, abans de ser distribuïda.

· La garantia d’un control diari de l’aigua en distribució, en diferents punts de la xarxa.

L’aigua està analitzada permanentment durant tot el procés: captació, tractament, distribució i el punt de lliurament a la persona consumidora, és a dir, a l’escomesa de l’edifici.

L’aigua s’analitza mitjançant sistemes de mesura en continu per una banda, i per l’altra, mitjançant analítiques realitzades en el Laboratori d’Aigües de Manresa, que disposa de sistema de qualitat certificat des de 1998 (Núm. exp. EC-0176/98), conforme als requisits de la norma ISO 9001:2008. El laboratori està reconegut com Establiment Tècnic Auxiliar de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya pel nivell A d’actuacions. També figura en el registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya amb codi de registre R7-074095.)

En els anàlisis que es realitzen es verifica que l’aigua acompleix amb els requisits de la legislació vigent, acomplint amb escreix el nombre de controls i valors reglamentaris exigits.

Es pot sol·licitar una anàlisi de l'aigua que arriba?

L’aigua que subministrem és potable. De fet ara, i segons la normativa vigent, es defineix com a apta per al consum humà, i compleix el Reial Decret 140.

Realitzem totes les anàlisis necessàries diàriament de diferents zones de la ciutat i municipis, per tal d’assegurar la garantia sanitària de l’aigua subministrada.

Si es desitja realitzar una anàlisi de l’aigua procedent del seu local o habitatge, per compte propi, per tal de disposar de més dades i paràmetres, es pot sol·licitar una anàlisi al nostre Laboratori, que prèviament informarà de les tarifes que s’aplicaran en funció dels paràmetres a analitzar. (Tel. Laboratori Aigües de Manresa: 93 872 55 22).

Personal d'Aigües de Manresa es desplaça pels habitatges particulars oferint d'analitzar la qualitat de l'aigua i venent aparells descalcificadors o de filtratge?

Aigües de Manresa no realitza visites personals d’aquest tipus, perquè l’aigua subministrada compleix la vigent normativa sanitària i és apta per al consum humà (Reial Decret 140).

Pressió de l’aigua

En cas de molta pressió d'aigua. Què es pot fer?

Tot i que la pressió de l’aigua que subministrem és diferent per a cada client/a, en funció del dipòsit del qual rebi l’aigua i de l’alçada del pis en què es trobi el seu habitatge o local, per a un mateix client/a, la pressió de l’aigua subministrada és aproximadament sempre la mateixa.

Si aquesta pressió és massa elevada, pot col·locar o fer col·locar en el seu tub muntant, fora del recinte de comptadors, un regulador de pressió. D’aquesta forma pot ajustar la pressió més adequada. Els recordem que aquests elements, formen part de les instal·lacions interiors, per tant, responsabilitat dels clients.

La pressió de l'aigua en el meu domicili és insuficient. Què he de fer?

Haurà de comprovar els següents punts per determinar si es tracta d’un problema de la seva instal·lació interior o un problema del comptador:

· Que els filtres de les aixetes no estiguin obstruïts.

· Que les claus de pas del comptador i de l’habitatge, estiguin totalment obertes.

· Si la falta de pressió és en totes les aixetes de l’habitatge.

· Si disposa de bomba de pressió a l’edifici, que estigui funcionant correctament.

Un cop comprovats tots la punts anteriors, si la pressió de l’aigua li continua sent insuficient, posi’s en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon 93 872 55 22 o a través de l’ Oficina Virtual, per comunicar l’avaria.

Avaries i fuites

Què es pot fer si es detecta una fuita d'aigua al carrer?

Per a comunicar una avaria, es pot contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon gratuït d’avaries: 900 55 55 22 les 24 hores del dia, directament a les nostres oficines, o a través de l’apartat web Avisa’ns si veus una fuita.

Com es pot comprovar si hi ha una fuita en la instal·lació particular?
De forma senzilla: durant la nit, amb la clau de pas oberta, quan ja no es prevegi realitzar consum d’aigua, procedeixi a prendre nota de la lectura del seu comptador. L’endemà al matí, i abans d’obrir cap aixeta, torneu a prendre la lectura. En cas de no coincidir la mateixa lectura, és molt probable que hi hagi alguna pèrdua d’aigua en la instal·lació particular.

Com a exemple, encara que sembli poca la quantitat que es perd per una cisterna que no tanca correctament, es poden arribar a perdre fins a 8640 litres (8,64 m3) en 24 hores.

A qui correspon la reparació d'una avaria en la instal·lació particular?

El manteniment i conservació de les instal·lacions interiors són responsabilitat de la propietat. Per tant, la reparació de qualsevol avaria correspon al mateix usuari.

Tràmits

Quina documentació necessito per donar-me d'alta?

Per donar-se d’alta, tant si es fa online com presencialment cal aportar la documentació següent:

 • El DNI o CIF
 • El número de compte (IBAN)
 • L’escriptura de propietat o el contracte de lloguer
 • La cèdula d’habitabilitat (en el cas d’alta domèstica) o la llicència d’activitat
 • En el cas que el tràmit es faci en nom d’algú altre, cap aportar també l’autorització del tràmit.

Si l’alta és de primera instal·lació (la primera vegada que disposa del servei d’aigua potable), caldrà aportar també:

 • El butlletí instal·lador
 • La llicència de primera ocupació

Cal tenir en compte que alguns municipis requereixen documentació específica addicional, consulti a l’apartat de tràmits per a conèixer cada cas.

El cost de l’alta dependrà de cada municipi, podeu consultar les tarifes de cada municipi en aquest enllaç.

Quina documentació necessito per demanar aigua per a obres?

Per demanar un comptador d’obra, tant online com presencialment, necessiteu aportar:

 • El DNI o CIF
 • El número de compte (IBAN)
 • La llicència d’obres
 • El plànols (d’ubicació, situació de comptador i clavegueram)
 • L’excel de declaració de punts d’aigua completat:
 • En el cas que el tràmit es faci en nom d’algú altre, cap aportar també l’AUTORITZACIÓ DEL TRÀMIT.
Quina documentació necessito per fer un canvi de nom?

Per fer un canvi de nom, tant si es fa online com presencialment cal aportar la documentació següent:

 • El DNI o CIF
 • El número de compte (IBAN)
 • L’escriptura de propietat o contracte de lloguer
 • La cèdula d’habitabilitat (en el cas de domèstic) o la llicència d’activitat (a Sant Fruitós de Bages comunicació de transmissió de llicència d’activitat).
 • Una lectura del comptador recent
 • L’escrit de cessió del comptador completat
 • En el cas que el tràmit es faci en nom d’algú altre, cap aportar també l’AUTORITZACIÓ DEL TRÀMIT.
 • A Castellnou de Bages cal adjuntar també l’Autorització de l’Ajuntament.

El cost del tràmit és de 9,02€ + IVA pel Canvi de Nom i de 12,02€ per la constitució de la Fiança, que es cobraran en la següent factura de consum del nou abonat.

Quina documentació necessito per donar de baixa el comptador?

Per tramitar la baixa del comptador, tant si es fa online com presencialment cal aportar la documentació següent:

 • El DNI o CIF
 • Una lectura del comptador recent
 • En el cas que el tràmit es faci en nom d’algú altre, cap aportar també l’AUTORITZACIÓ DEL TRÀMIT.

Per poder finalitzar la baixa, la persona abonada haurà de pagar la liquidació resultant de la lectura aportada, així com, si és el cas, els rebuts de consum pendents.

Quina documentació necessito per donar d'alta una escomesa (d'aigua, clavegueram o incendis)?

Per poder fer el pressupost previ a l’alta d’una escomesa, tant si es fa online com presencialment cal aportar la documentació següent:

 • El DNI o el CIF
 • El número de compte (IBAN)
 • Plànols (ubicació, situació del comptador, clavegueram, incendis, etc.)
 • En el cas d’escomesa per incendis, cal aportar també la declaració d’instal·lació interior.
 • Dades de contacte (telèfon i correu electrònic)
Com ho he de fer per demanar l'ampliació d'estadants a la factura?

És una bonificació a la que es poden acollir els subministraments domèstics, i que consisteix en l’ampliació del límit del tram de consum de 3m3/mes, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

S’aplicarà sempre que el titular del contracte estigui empadronat, hi hagi més de 3 persones empadronades a l’habitatge. Quan un dels membres empadronats tingui un grau de disminució de més del 75% comptarà com a dos estadants.

Com s’ha de demanar?

 • Cal aportar certificat de convivència.
 • Aquest formulari de l’ACA completat.
 • Quan un dels membres empadronats té un grau de disminució  >75%, caldrà que sol·liciti directament a l’Agència Catalana de l’Aigua l’ampliació dels trams, aportant la següent documentació: Omplir el formulari (consultar aquesta pàgina, i descarregar l’arxiu: “FORMULARI”) junt amb la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (acreditant grau de disminució superior a 75%), factura de subministrament d’aigua, fotocopia DNI i certificat de convivència (en el que el titular estigui empadronat).

El tràmit es pot fer directament des de la web de l’Agència Catalana de l’Aigua.

O bé, online a la nostra web o presentant a les oficines d’Aigües de Manresa el certificat de convivència de l’adreça de subministrament, juntament amb aquest formulari completat.

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies