Estatuts

En el document que trobareu en aquest apartat, podreu consultar els Estatuts d’Aigües de Manresa, S.A.

Política de qualitat

La política d’Aigües de Manresa, té com a compromís la satisfacció plena de les necessitats dels seus clients/abonats, la seguretat i salut dels seus treballadors, el respecte del medi ambient i la prevenció de la contaminació, l’ús de l’energia de forma responsable i la gestió del laboratori conforme UNE-EN ISO 17025.

Per això s’ha definit un Sistema de Gestió Integrat UNE-EN ISO 9001 – ISO 45001 – UNE-EN ISO 50001, a partir de la integració dels processos de l’organització, establint les següents prioritats:

  • La satisfacció plena de les necessitats dels clients/abonats.
  • El compliment dels requisits contractuals associats al servei/producte i a la legislació aplicable en matèria de seguretat i salut, medi ambient, ús i consum d’energia i altres àmbits.
  • La formació i competència dels treballadors i la integració activa de tot l’equip humà en l’empresa.
  • Un ambient de treball segur que inclou: el compromís per eliminar perills i reduir riscos per la seguretat i salut del personal, complir amb tots els preceptes establerts per la llei en matèria de seguretat i salut; la formació, consulta i participació de tots els treballadors en temes de seguretat i salut; assignar i procurar de les Administracions titulars de les instal·lacions els recursos suficients pel desenvolupament de les activitats preventives, etc.
  • Assumir el compromís: de disponibilitat d’informació i dels recursos necessaris per aconseguir els objectius energètics, d’utilitzar eficientment l’energia en les seves instal·lacions i activitats i donar suport a l’adquisició de serveis i productes energèticament eficients amb el propòsit de preservar els recursos naturals, reduir les emissions atmosfèriques i contribuir a reduir els efectes del canvi climàtic.
  • El compromís de la Direcció del Laboratori d’executar els treballs propis del Laboratori segons criteris de la norma ISO 17025 i els derivats de l’habilitació de l’Oficina d’Acreditació i efectuar els assajos i calibratges segons els mètodes establerts i requisits dels clients amb criteris d’imparcialitat, i garantir la competència del Laboratori gestionant els recursos humans i materials per tal d’assegurar que les tasques realitzades compleixen amb el Sistema de Qualitat fent que l’operació del Laboratori sigui coherent amb aquest objectiu.
  • La millora contínua és recolzada per la Direcció en matèria de recursos econòmics, humans, d’optimització energètica, etc.

Aquest document és completat per la Política de Seguretat de la Informació d’Aigües de Manresa (1.01-P01-D03) i el Projecte d’adequació per a compliment de l’esquema nacional de seguretat (ENS) (1.01-P01-D04).

La present Política és difosa a tot el personal d’Aigües de Manresa i revisada a través de la revisió de la Direcció del Sistema de Gestió Integrat.

Auditoria econòmica

Clicant el botó de la dreta, podreu accedir a l’última auditoria econòmica d’Aigües de Manresa, S.A.

Memòria

Clicant el botó de la dreta, podreu accedir a la memòria d’Aigües Manresa. És una memòria que s’ha treballat per fer més accessible i entenedora l’activitat que duem a terme. 

MEMÒRIA 2021

Consulta la memòria del 2021

Compliance

El compliance és el conjunt de bones pràctiques i procediments adoptats per l’empresa per identificar i classificar els riscos operatius i legals a què ens enfrontem, i a la vegada establir els mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant d’aquests.

L’increment de la sensibilitat social i l’ètica dels negocis ha fet que les empreses comencin a internalitzar estàndards ètics i legals d’obligat compliment. Els riscos que preveu el compliance són els que porten conseqüències de tipus reputacional, multes i sancions, pèrdua de negoci o exclusió de licitacions i subvencions (World Compliance Association, 2016).

Codi ètic

Aigües de Manresa és una empresa pública compromesa amb la transparència, i que mostra, en les seves accions i en les de les persones que hi estan relacionades, integritat i honestedat.

El Codi Ètic i de Conducta estableix les pautes de conducta que han de seguir tots els membres de l’organització. Hi trobareu els principis i valors ètics que han de guiar l’actuació del personal, en regula les normes de conducta, i determina els mecanismes de control intern, seguiment i avaluació d’aquestes principis i valors.

Certificacions i premis

Certificat ISO 9001: Gestió de la Qualitat

La ISO 9001 és el model respecte el qual, centenars de milers d’organitzacions de tot el món referencien els seus sistemes de gestió de qualitat.

Des del 1998 ja comptàvem amb aquest certificat, però només pel servei de laboratori de salut pública. Al fer-ho extensiu a altres àmbits de l’empresa, ens permet augmentar la competitivitat i millorar el servei que oferim.

Certificat ISO 45001: Seguretat i salut en el treball

Aquest certificat és idoni per a totes aquelles organitzacions, com la nostra, amb la voluntat de millorar contínuament en la Seguretat i Salut del treball. Amb l’ajuda de les eines que ens proporciona la certificació podem ser encara més eficaços i eficients, reduint els accidents i les malalties professionals, augmentat l’operativitat i amb el desenvolupament d’una cultura preventiva de l’organització, entre altres.

Certificat ISO 50001: Gestió de l’Energia

És la norma de gestió de l’energia empresarial més utilitzada en el món. Aquesta certificació ens ajudarà implantar una política energètica i a gestionar adequadament els aspectes energètics derivats de la nostra activitat.

La ISO 50001 proporciona les eines necessàries per identificar les activitats que consumeixen més energia i activar un pla de mesures per minimitzar els consums energètics i maximitzar l’eficiència energètica.

Acreditació LA-AIG

El laboratori d’Aigües de Manresa està acreditat com a laboratori d’assaig per a l’àmbit sectorial del control i vigilància de les masses d’aigua i gestió dels abocaments [LA-AIG] per al camp d’actuació “Determinació analítica de mostres d’aigües residuals d’establiments dels diferents usuaris d’aigua (LAR)”, per als paràmetres següents: amoni, clorurs, zinc i níquel. Aquesta acreditació també certifica que se segueixen els requisits de funcionament expressament previstos a la norma UNE-EN ISO 17025.

 

Premi Asepeyo Antoni Serra Santamans 2020 a les millors pràctiques preventives

El 17 de maig del 2022 es va fer entrega del Premi a la millor contribució preventiva de la representació institucional de treballadors i empresaris per la proposta “Canvi de vestuari laboral d’alta visibilitat”.

Més informació de la proposta guanyadora.

PREMI DE L’AIGUA 2023

El 22 de març de 2023, en el marc del V Congrés de l’Aigua a Catalunya, es va fer entrega del Premi de l’Aigua en reconeixement als 40 anys d’Aigües Manresa. 

 

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies