Estatuts

En el document que trobareu en aquest apartat, podreu consultar els Estatuts d’Aigües de Manresa, S.A.

Política de qualitat

La política d’Aigües de Manresa, té com a compromís la satisfacció plena de les necessitats dels seus clients/abonats, la seguretat i salut dels seus treballadors, el respecte del medi ambient i la prevenció de la contaminació, l’ús de l’energia de forma responsable i la gestió del laboratori conforme UNE-EN ISO 17025.

Per això s’ha definit un Sistema de Gestió Integrat UNE-EN ISO 9001 – ISO 45001 – UNE-EN ISO 50001, a partir de la integració dels processos de l’organització, establint les següents prioritats:

  • La satisfacció plena de les necessitats dels clients/abonats.
  • El compliment dels requisits contractuals associats al servei/producte i a la legislació aplicable en matèria de seguretat i salut, medi ambient, ús i consum d’energia i altres àmbits.
  • La formació i competència dels treballadors i la integració activa de tot l’equip humà en l’empresa.
  • Un ambient de treball segur que inclou: el compromís per eliminar perills i reduir riscos per la seguretat i salut del personal, complir amb tots els preceptes establerts per la llei en matèria de seguretat i salut; la formació, consulta i participació de tots els treballadors en temes de seguretat i salut; assignar i procurar de les Administracions titulars de les instal·lacions els recursos suficients pel desenvolupament de les activitats preventives, etc.
  • Assumir el compromís: de disponibilitat d’informació i dels recursos necessaris per aconseguir els objectius energètics, d’utilitzar eficientment l’energia en les seves instal·lacions i activitats i donar suport a l’adquisició de serveis i productes energèticament eficients amb el propòsit de preservar els recursos naturals, reduir les emissions atmosfèriques i contribuir a reduir els efectes del canvi climàtic.
  • El compromís de la Direcció del Laboratori d’executar els treballs propis del Laboratori segons criteris de la norma ISO 17025 i els derivats de l’habilitació de l’Oficina d’Acreditació i efectuar els assajos i calibratges segons els mètodes establerts i requisits dels clients amb criteris d’imparcialitat, i garantir la competència del Laboratori gestionant els recursos humans i materials per tal d’assegurar que les tasques realitzades compleixen amb el Sistema de Qualitat fent que l’operació del Laboratori sigui coherent amb aquest objectiu.
  • La millora contínua és recolzada per la Direcció en matèria de recursos econòmics, humans, d’optimització energètica, etc.

Auditoria econòmica

Clicant el botó de la dreta, podreu accedir a l’última auditoria econòmica d’Aigües de Manresa, S.A.

Compliance

El compliance és el conjunt de bones pràctiques i procediments adoptats per l’empresa per identificar i classificar els riscos operatius i legals a què ens enfrontem, i a la vegada establir els mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant d’aquests.

L’increment de la sensibilitat social i l’ètica dels negocis ha fet que les empreses comencin a internalitzar estàndards ètics i legals d’obligat compliment. Els riscos que preveu el compliance són els que porten conseqüències de tipus reputacional, multes i sancions, pèrdua de negoci o exclusió de licitacions i subvencions (World Compliance Association, 2016).

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACCEPTAR

Aviso de cookies