Estatuts

En el document que trobareu en aquest apartat, podreu consultar els Estatuts d’Aigües de Manresa, S.A.

Estructura organitzativa

La direcció i administració de la societat va a càrrec dels següents òrgans: la Junta General, el Consell d’Administració i la Gerència.

La Junta General està formada pel Ple de l’Ajuntament de Manresa i representants de tots els ajuntaments i entitats que formen l’accionariat.

El Consell d’Administració és l’òrgan responsable de realitzar la gestió de totes les activitats socials, encarregades majoritàriament a la Gerència.

Política de qualitat

La política d’Aigües de Manresa, té com a compromís la satisfacció plena de les necessitats dels seus clients/abonats, la seguretat i salut dels seus treballadors, el respecte del medi ambient i la prevenció de la contaminació, l’ús de l’energia de forma responsable i la gestió del laboratori conforme UNE-EN ISO 17025.

Per això s’ha definit un Sistema de Gestió Integrat UNE-EN ISO 9001 – ISO 45001 – UNE-EN ISO 50001, a partir de la integració dels processos de l’organització, establint les següents prioritats:

  • La satisfacció plena de les necessitats dels clients/abonats.
  • El compliment dels requisits contractuals associats al servei/producte i a la legislació aplicable en matèria de seguretat i salut, medi ambient, ús i consum d’energia i altres àmbits.
  • La formació i competència dels treballadors i la integració activa de tot l’equip humà en l’empresa.
  • Un ambient de treball segur que inclou: el compromís per eliminar perills i reduir riscos per la seguretat i salut del personal, complir amb tots els preceptes establerts per la llei en matèria de seguretat i salut; la formació, consulta i participació de tots els treballadors en temes de seguretat i salut; assignar i procurar de les Administracions titulars de les instal·lacions els recursos suficients pel desenvolupament de les activitats preventives, etc.
  • Assumir el compromís: de disponibilitat d’informació i dels recursos necessaris per aconseguir els objectius energètics, d’utilitzar eficientment l’energia en les seves instal·lacions i activitats i donar suport a l’adquisició de serveis i productes energèticament eficients amb el propòsit de preservar els recursos naturals, reduir les emissions atmosfèriques i contribuir a reduir els efectes del canvi climàtic.
  • El compromís de la Direcció del Laboratori d’executar els treballs propis del Laboratori segons criteris de la norma ISO 17025 i els derivats de l’habilitació de l’Oficina d’Acreditació i efectuar els assajos i calibratges segons els mètodes establerts i requisits dels clients amb criteris d’imparcialitat, i garantir la competència del Laboratori gestionant els recursos humans i materials per tal d’assegurar que les tasques realitzades compleixen amb el Sistema de Qualitat fent que l’operació del Laboratori sigui coherent amb aquest objectiu.
  • La millora contínua és recolzada per la Direcció en matèria de recursos econòmics, humans, d’optimització energètica, etc.

Aquest document és completat per la Política de Seguretat de la Informació d’Aigües de Manresa (1.01-P01-D03) i el Projecte d’adequació per a compliment de l’esquema nacional de seguretat (ENS) (1.01-P01-D04).

La present Política és difosa a tot el personal d’Aigües de Manresa i revisada a través de la revisió de la Direcció del Sistema de Gestió Integrat.

A Manresa, 1 de març de 2022.

 

Convenis col·lectius

Aigües Manresa compta amb dos convenis diferents per a la plantilla. Per un costat, el conveni dels treballadors i treballadores vinculats amb el cicle de l’aigua, i per l’altre, per a l’equip de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella. 

Relació de llocs de treball

Aigües Manresa compta amb dos convenis diferents per a la plantilla. Per un costat, el conveni dels treballadors i treballadores vinculats amb el cicle de l’aigua, i per l’altre, per a l’equip de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella. 

RLT

Processos de selecció

En aquest apartat s’aniran publicant les convocatòries dels processos de selecció passats, així com la resolució d’aquests. 

Responsable de Gestió del Canvi - referència 022024
Delineant - referència 032024

Hores sindicals

L’empresa disposa de dues representacions del personal una per cada compte de cotització,  de la mateixa manera que amb el conveni col·lectiu.

En l’àrea del cicle de l’aigua actualment hi ha comitè d’empresa format per 9 representants dels treballadors i de les treballadores . Es distribueixen en dos col·legis electorals diferents (tècnics -administratius i especialistes) i provenen de dues organitzacions sindicals : CCOO i UGT.

A les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, es compta amb 3 delegats. 

Compliance Penal

El compliance és el conjunt de bones pràctiques i procediments adoptats per l’empresa per identificar i classificar els riscos operatius i legals a què ens enfrontem, i a la vegada establir els mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant d’aquests.

L’increment de la sensibilitat social i l’ètica dels negocis ha fet que les empreses comencin a internalitzar estàndards ètics i legals d’obligat compliment. Els riscos que preveu el compliance són els que porten conseqüències de tipus reputacional, multes i sancions, pèrdua de negoci o exclusió de licitacions i subvencions (World Compliance Association, 2016).

 

Codi ètic

Aigües de Manresa és una empresa pública compromesa amb la transparència, i que mostra, en les seves accions i en les de les persones que hi estan relacionades, integritat i honestedat.

El Codi Ètic i de Conducta estableix les pautes de conducta que han de seguir tots els membres de l’organització. Hi trobareu els principis i valors ètics que han de guiar l’actuació del personal, en regula les normes de conducta, i determina els mecanismes de control intern, seguiment i avaluació d’aquestes principis i valors.

Pressupost

Consulta els pressupostos dels darrers quatre anys en aquests enllaços, i a sota, l’evolució del pressupost d’aquest any, per trimestres.

Evolució del pressupost per trimestres

A) OPERACIONS CONTINUADES Pressupost 2024 Execució a 31/03/2024 % Pressupost executat
1. Import net de la xifra de negocis 25.856.911,68 5.468.943,23 21,15%
    a) Vendes 14.115.670,92 3.357.635,01 23,79%
    b) Prestacions de serveis 11.741.240,76 2.111.308,22 17,98%
2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de   fabricació 503.250,01
3. Treballs realitzats per l’actiu de l’empresa 7.473.718,72 574.578,86 7,69%
4. Aprovisionaments -14.105.408,45 -2.065.212,96 14,64%
5. Altres ingressos d’explotació 1.061.849,10 250.939,26 23,63%
6.Despeses de personal -11.477.638,57 -2.728.529,10 23,77%
7. Altres despeses d’explotació -4.436.110,66 -1.056.463,77 23,82%
8. Amortització del immobilitzat -4.726.983,63 -1.250.781,51 26,46%
9. Imputació de subvenciones d’immobilitzat no financer i altres 1.000.782,48 328.451,83 32,82%
12. Altres resultats -809,11 195,8 -24,20%
A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+12) 646.311,57 25.371,65  
13. Ingressos financers 78.399,01 17.178,17 21,91%
14. Despeses financeres -612.628,61 -166.817,03 27,23%
A.2) RESULTAT FINANCER (13+14) -534.229,61 -149.638,86  
A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2) 112.081,96 -124.267,21  
18. Impost sobre beneficis
A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18) 112.081,96 -124.267,21  
A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI  (A.4+19) 112.081,96 -124.267,21  

Comptes anuals

Clicant els botons d’aqui baix, podreu accedir a les auditories econòmiques dels darrers quatre anys.

Inventari de béns mobles de la societat

A través del botó de la dreta podreu consultar el darrer inventari d’actius.

Subvencions i ajuts públics

Publicitat institucional

Aigües de Manresa impulsa, al llarg de l’any, diverses campanyes de publicitat per donar a conèixer l’empresa, els valors que la mouen i les activitats que promou al llarg de l’any. En aquest document també s’hi recullen les campanyes de publicitat que es promouen des de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella amb l’objectiu de promocionar les activitats que es fan a l’equipament i incentivar la inscripció i fidelització dels usuaris. 

Memòria

Clicant els botons d’aqui baix, podreu accedir a les memòries dels darrers anys.

Auditories de les ISO

Clicant els botons d’aqui baix, podreu accedir a les últimes auditories.

Auditoria de PRL

L’ auditoria de PRL és un instrument de gestió del sistema de prevenció de riscos laborals a l’empresa. Permet valorar la seva eficàcia i detectar les deficiències que puguin portar a un incompliment de la normativa vigent, permetent l’adopció de decisions adreçades al seu perfeccionament i millora.

L’auditoria ve establerta per la Llei 3/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el Reglament de Serveis de Prevenció RD 39/1997.

Auditoria de compliment normatiu

L’auditoria de compliment normatiu és una revisió independent que té com a objectiu verificar si la nostra organització compleix amb els requeriments legals que se l’hi apliquen. 

Convenis

Aigües de Manresa està vinculada a un territori, a un sector i a uns valors que vol compartir. Es per això que busquem col·laboracions amb empreses, entitats i fundacions del territori. Aquí trobareu un llistat dels convenis que tenim signats:

Blank
FUB-UManresa

Signat al març del 2019, aquest conveni emmarca la participació d’Aigües de Manresa en el programa Premium de la FUB amb l’objectiu de fomentar la relació entre el teixit empresarial del territori i els estudis d’Administració i Direcció d’empreses que porta a terme la universitat.

Consulta el conveniVisitar web

Ampans

Signat a l’abril del 2019, es basa en dues matèries ja definides: la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual per part d’Aigües de Manresa i la contractació de serveis especialitzats del seu Centre Especial de Treball.

Consulta el conveniVisitar web

Fundació Althaia

Signat al maig del 2019 té com a objectiu impulsar projectes que contribueixin en la millora de la salut de les persones i el medi ambient del territori.

Consulta el conveni | Visiteu el web | Consulta les col·laboracions d’aquest any

Fundació Convent Santa Clara

Signat a l’agost del 2019. Es basa en el desplegament d’activitats relacionades amb l’ajuda a la comunitat i la inclusió social, amb projectes de formació, programes d’aprenentatge i fins i tot divulgació.

Consulta el conveni | Visitar web 

UPC

Signat al gener del 2020. Vol aprofundir en les relacions científiques, tècniques i econòmiques d’ambdues institucions, amb la finalitat de sumar esforços per establir camins d’actuació que afavoreixin i incrementin dins el present marc els contractes i col·laboracions ja existents.

Consulta el conveni |Visitar web

Creu Roja

Signat al març del 2021. Té com a objectiu definir la cooperació entre ambdues entitats per al desenvolupament de programes d’integració de col·lectius vulnerables, particularment en projectes de formació i inserció professional.

Consulta el conveni | Visitar web 

Col·laboracions

A partir del pla estratègic 2020-2025, volem construir una escala de valors que ens apropi al nostre entorn, que ens permeti fer créixer l’empresa i la societat que l’envolta, i que a la vegada ens permeti vincular els treballadors a l’empresa a un nivell més emocional, més humà.

Per això vam iniciar el projecte Fonts per a esdeveniments, adreçat als Ajuntaments als quals donem servei.

Canal ètic

Enllaç a la bústia ètica de l’Ajuntament de Manresa des d’on comunicar fets, situacions o conductes contraries al dret o al Codi Ètic i, per tant a la normativa, als valors corporatius i principis ètics d’actuació. 

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies