Idiomes
Català || Español ||
Inici / Atenció a l'abonat / Ajudes socials
Ajudes socials

Tarifa reduïda

Alguns municipis disposen d’algun tipus de tarifa reduïda o tarifa social. Informeu-vos-en al vostre Ajuntament.

El Cànon Social de l’Agència Catalana de l’Aigua

Les famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat poden acollir-se a les bonificacions del cànon social zero de l’Agència Catalana de l’Aigua, que implica no pagar per aquest concepte a la factura de l’aigua. Per acollir-se a aquesta bonificació, cal adreçar-se als Serveis Socials dels respectius ajuntaments.

S’hi poden acollir:

Les persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions següents:

 • Famílies amb tots els seus membres en situació d'atur: Abonats que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

 

 • Persones perceptores de pensions mínimes contributives:
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.

 

 • Col·lectius d'especial protecció:
  • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
  • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
  • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
  • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013).

 

 • Vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial:

Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d'exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

Tots aquests tràmits, cal sol·licitar-los a l’Agència Catalana de l'Aigua. (Per a més informació truqui al 012 o consulti la pàgina ( http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua ) .

Comptadors socials

Per poder sol·licitar-lo, cal adreçar-se als Serveis Socials de cada Ajuntament, on s’informarà dels requisits i dels tràmits a portar a terme. Els Ajuntaments seran els qui informaran a Aigües de Manresa dels abonats que hi puguin accedir.

Aigües de Manresa comprovarà que és possible la instal·lació i la farà. Els comptadors que s’instal·len són els habituals per a ús domèstic i es col·loquen als habitatges que determinen els Serveis Socials dels ajuntaments, independentment de si disposen de contracte de lloguer o propietat, i de cèdula d’habitabilitat. 

Els comptadors generen la documentació habitual, inclòs el rebut, que tindrà una tarifa o una altra en funció dels ingressos de la unitat familiar, derivades també dels informes dels Serveis Socials dels consistoris.  També s’obren diverses possibilitats per facilitar aquests pagaments ( (fraccionaments, ajornaments, ajudes dels Ajuntaments, fons social, etc. ).

Fons social

Aigües de Manresa disposa d’un fons social de 100.000€ anuals per la lluita contra la pobres energètica en termes d’aigua. Aquest fons serveix per atendre les bonficiacions de les tarifes i els ajuts al pagament del rebut de l’aigua de les famílies i persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social, determinats pels professionals dels Serveis Socials municipals, que són qui defineixen qui s’hi pot acollir.

Ampliació d’Estadants, tarifa familiar

És una bonificació a la que es poden acollir els subministraments domèstics, i que consisteix en l’ampliació del límit del tram de consum de 3m3/mes, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

S’aplicarà sempre que el titular del contracte estigui empadronat, hi hagi més de 3 persones empadronades a l’habitatge. Quan un dels membres empadronats tingui un grau de disminució de més del 75% comptarà com a dos estadants.

Com s’ha de demanar?

 • Cal aportar certificat de convivència.
 • Quan un dels membres empadronats té un grau de disminució  >75%, caldrà que sol·liciti directament a l’Agència Catalana de l’Aigua l’ampliació dels trams, aportant la següent documentació: Omplir el formulari (consultar http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-dels-trams-del-canon-de-laigua-per-unitats-de-convivencia-de-4-o-mes-membres , i descarregar l’arxiu: “FORMULARI”) junt amb la resolució de l'Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (acreditant grau de disminució superior a 75%), factura de subministrament d’aigua, fotocopia DNI i certificat de convivència (en el que el titular estigui empadronat).

El tràmit es pot fer directament des de la web de l’Agència Catalana de l’Aigua: http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-dels-trams-del-canon-de-laigua-per-unitats-de-convivencia-de-4-o-mes-membres

O bé, presentant a les oficines d’Aigües de Manresa el certificat de convivència de l’adreça de subministrament. Juntament amb aquest formulari completat: http://aca.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Agencia_catalana_de_l_aigua__TES/Documents/Formularis/Canon_Aigua/H0425_Formulari_sollicitud_ampliacio_trams_ca.pdf

 Tel. 93 872 55 22
Plana de l'Om 6, 3r 3a. - 08241 Manresa - infoaiguesmanresa.cat
Fotografies de Marc Sixto, Joan A. Closes i Parc de la Sèquia - Disseny web i interactivitat: La Factoria
Web optimitzat per navegadors Firefox 20, Chrome 24 i Internet Explorer 9 o versions superiors| Avís Legal