El semàfor de la sequera i restriccions

Cada fase compta amb una sèrie de restriccions, i accions a emprendre. Les fases són les següents:

Normalitat

És la situació habitual, amb reserves suficients per garantir tots els usos regulars de la població i les empreses.

Prealerta

Aquesta fase no comporta limitacions a les persones usuàries, però sí accions preparatòries d’organització interna i de comunicació de dades. Té un caràcter merament informatiu per al públic en general i preventiu a nivell intern dels municipis.

Alerta

Es despleguen mesures d’estalvi als diferents usos i s’incrementa la producció de recursos no convencionals i d’extraccions subterrànies. Es redueixen els desembassaments.

Excepcionalitat

S’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris i hi ha una major reducció dels desembassaments. S’activen els recursos no convencionals en la seva totalitat i les extraccions subterrànies. Es prohibeixen determinats usos en zones urbanes.

Preemergència

Es mantenen les restriccions en estat d’excepcionalitat, amb modificacions en dos punts: consum màxim  per habitant i dia, i el reg dels camps d’esport federat.

Emergència

Es produeixen restriccions a tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l’empitjorament de l’episodi.

Restriccions en Fase d'Alerta

Es despleguen mesures d’estalvi als diferents usos i s’incrementa la producció de recursos no convencionals i d’extraccions subterrànies. Es redueixen els desembassaments.

Reg (públic i privat)

El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).

La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

Piscines

La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

 • El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • El primer ompliment de piscines de nova construcció.
 • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.
Neteja de carrers, mobiliari urbà...

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

Neteja de vehicles
La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
 • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
 • També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.
Fonts ornamentals

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

Eliminació de pols a l’aire

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Granges

L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

Restriccions en Fase d'Excepcionalitat

S’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris i hi ha una major reducció dels desembassaments. S’activen els recursos no convencionals en la seva totalitat i les extraccions subterrànies. Es prohibeixen determinats usos en zones urbanes.

Reg agrícola

Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.

Granges

L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte, en aquest darrer cas, només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

Usos industrials

Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.

Reg de jardins i zones verdes (públics i privats)

Es prohibeix regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte per supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, el reg de gespa es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes.

La prohibició del reg no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Neteja de carrers i mobiliari urbà

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident, d’un incendi, existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable.

Neteja de vehicles

L’ús de l’aigua queda limitat a Neteja en establiments comercials  dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i  plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de  medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Piscines

Es permet el reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

La llei 9/2023, del 19 de maig, que va entrar en vigor el 23 de maig de 2023, afegeix com a excepcionalitat que les piscines d’ús públic, definides en l’article 2.2 del Reial decret 742/2013, del 27 de setembre, pel quals’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, o en les piscines d’ús privat de tipus 3A, definides en l’article 2.3.a del dit Reial decret, puguin fer el primer ompliment de piscines de nova construcció o l’ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.

Les piscines definides en l’article 2.2 del Reial decret 742/2013, del 27 de setembre són:

. Piscines d’ús públic: obertes al públic o a un grup definit d’usaris, no destinades únicament a la família o convidats del propietari o ocupant, amb independència del pagament d’un preu d’entrada:

a) Tipus 1. Piscines on l’activitat relacionada amb l’aigua sigui l’objectiu principal com en el cas de piscines públiques, d’oci, parcs aquàtics o spas.

b) Tipus 2. Piscines que actuen com a servei supelmentari a l’objectiu principal, com en el cas de piscines d’hotels, allotjaments turístics, càmpings o terapèutiques en centres sanitaris, entre altres.

. Piscines d’ús privat tipus 3A: Piscines de comunitats de propietaris, cases rurals o d’agroturisme, col·legis majors o similars.

• Es permet l’ompliment i el reompliment de les piscines d’ús privat de tipus 3B, definides a l’article 2.3.b del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, que estiguin destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta

 

Fonts ornamentals

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

Eliminació de pols en l’aire

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Restriccions en Fase de preemergència

Es mantenen les restriccions de la fase d’excepcionalitat tot i que es canvia el consum màxim per habitant i dia, que en aquesta fase es troba als 210 l/hab/dia, i es restringeix el reg de camps d’esport federat. 

Reg agrícola

Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.

Granges

L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte, en aquest darrer cas, només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

Usos industrials

Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.

Reg de jardins i zones verdes (públics i privats)

Es prohibeix regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte per supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, el reg de gespa es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 200 m3/ha/mes.

La prohibició del reg no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Neteja de carrers i mobiliari urbà

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident, d’un incendi, existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable.

Neteja de vehicles

L’ús de l’aigua queda limitat a Neteja en establiments comercials  dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i  plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de  medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Piscines

Es permet el reompliment parcial de piscines públiques amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

La llei 9/2023, del 19 de maig, que va entrar en vigor el 23 de maig de 2023, afegeix com a excepcionalitat que les piscines d’ús públic, definides en l’article 2.2 del Reial decret 742/2013, del 27 de setembre, pel quals’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, o en les piscines d’ús privat de tipus 3A, definides en l’article 2.3.a del dit Reial decret, puguin fer el primer ompliment de piscines de nova construcció o l’ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.

Les piscines definides en l’article 2.2 del Reial decret 742/2013, del 27 de setembre són:

. Piscines d’ús públic: obertes al públic o a un grup definit d’usaris, no destinades únicament a la família o convidats del propietari o ocupant, amb independència del pagament d’un preu d’entrada:

a) Tipus 1. Piscines on l’activitat relacionada amb l’aigua sigui l’objectiu principal com en el cas de piscines públiques, d’oci, parcs aquàtics o spas.

b) Tipus 2. Piscines que actuen com a servei supelmentari a l’objectiu principal, com en el cas de piscines d’hotels, allotjaments turístics, càmpings o terapèutiques en centres sanitaris, entre altres.

. Piscines d’ús privat tipus 3A: Piscines de comunitats de propietaris, cases rurals o d’agroturisme, col·legis majors o similars.

 

Fonts ornamentals

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

Eliminació de pols en l’aire

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Restriccions en Fase I d'emergència

La fase en emergència implica l’ampliació de restriccions en tots els àmbits de la societat, i un augment de la comunicació envers la població. 

Els volums totals d’aigua per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia. Aquest valor inclou el consum de les activitats econòmiques i comercials.

Dotació domèstica per habitant i dia

Les administracions públiques han demanat que per poder complir amb les limitacions de consum, el consum domèstic es limita a 9 m3/habitant/trimestre, que es tradueix en uns 100 litres/habitant/dia.

Reg agrícola

Reducció de la dotació de reg agrícola en un 80%.

Granges

Reducció del l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%.

Usos industrials

Reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.

Usos recreatius

Reducció del 25% en els usos recreatius (assimilables a urbans). 

Reg de jardins i zones verdes (públics i privats)

Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Amb les següents excepcions:

 • Es permet el reg públic de supervivència d’arbrat i jardins botànics en les condicions següents:
  • Que es realitzi amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.
  • Que es realitzi amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, preferentment en hores de baixa insolació.
  • Que s’indiqui l’origen de l’aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d’aigua no potable.
Reg de camps de gespa per a la pràctica de l'esport federat

Està permès, en la fase d’emergència I, en les condicions següents:

 • Que es realitzi amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.

 • Que, mitjançant l’aplicació de mesures d’estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, s’aconsegueixin estalvis d’aigua equivalents al volum d’aigua emprat en el reg.

 • Que es realitzi amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, preferentment en hores de baixa insolació.

 • Que s’indiqui de manera visible l’origen de l’aigua emprada, fent constar de manera clara i expressa que es tracta d’aigua no potable.

Neteja de carrers i mobiliari urbà

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident, d’un incendi, existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable

Neteja de vehicles

L’ús de l’aigua queda limitat a la neteja en establiments comercials  dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. 

Piscines

Queda prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines excepte en els casos següents:

 • Es permet el reompliment parcial de les piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya i les piscines descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada i en les condicions següents:
  • Que disposin de sistema de recirculació d’aigua.
  • Que es realitzi en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • Que, mitjançant l’aplicació de mesures d’estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, s’aconsegueixin estalvis d’aigua equivalents al volum d’aigua emprat en el reompliment de la piscina.
  • En el cas de les piscines descobertes, que es procedeixi al tancament total de les dutxes.
 • Es permet l’ompliment i reompliment de les piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències, centres d’educació especial i centres de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
 • L’ompliment i el reompliment de les piscines destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.
 • L’ompliment total o parcial de les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.
Fonts ornamentals

Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua excepte els refugis de fauna en perill d’extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o el freàtic, quan es comprovi, mitjançant avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.

Eliminació de pols en l’aire

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Pistes de gel i altres usos temporals

Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d’aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l’escuma, els jocs d’aigua o similars.

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACEPTAR

Aviso de cookies